Opłaty Notarialne

Notariusz na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. Ponadto, jeżeli akt notarialny obejmuje wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu.

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie w uzgodnieniu ze stronami, które chciałyby jej dokonać. Na wysokość wynagrodzenia wpływają między innymi wartość przedmiotu, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany nakład pracy, przewidywany czas przeznaczony na dokonanie czynności.
Informacje udzielane przez notariusza w związku z dokonywaną czynnością są bezpłatne.
Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

1. Maksymalne stawki liczone są od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym:
 •  przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy,
 • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi,
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw,
 • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu,
 • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród,
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat,
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy,
 • za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę liczoną według poniższego schematu, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego
2. Sposób liczenia maksymalnej stawki od wartości:
 • do 3 000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł
3. 1/2 maksymalnej stawki:
 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustanowienie hipoteki,
 • przebieg licytacji lub przetargu,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. 1/4 maksymalnej stawki:
 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • losowanie nagrody,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
5. 1/10 maksymalnej stawki:
 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut
6. Stałe stawki:
 •  600 zł – umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • 400 zł – umowę majątkową małżeńską,
 • 50 zł – testament,
 • 150 zł – testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku,
 • 30 zł – odwołanie testamentu,
 • 60 zł – zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić,
 • 80 zł – zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • 30 zł pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 • 50 zł – oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • 750 zł – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni,
 • 1 100 zł – za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
 • 500 zł – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt. poprzedzających albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
 • 300 zł – za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
 • 1.000 zł – za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego,
 • 100 zł – za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród,
 • 50 zł – za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
 • 200 zł – za sporządzenie innego protokołu,
 • 50 zł – za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne,
 • 100 zł – za sporządzenie protokołu dziedziczenia,
 • 50 zł – za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • 30 zł – za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu,
 • 6 zł – za każdą rozpoczętą stronę za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu,
 • za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  ▪ na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  ▪ na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 • za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 • za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  ▪ w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  ▪ w innym celu – 30 zł,
 • 30 zł – za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu,
 • 40 zł za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi,
 • za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
  ▪ do 1 000 zł włącznie – 5 zł,
  ▪ powyżej 1 000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł,
 • za umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na rzecz członka Spółdzielni mieszkaniowej wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczącym umowy najmu okazjonalnego wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł
Wynagrodzenie za czynności wyjazdowe:

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 • w porze dziennej – 50 zł,
 • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł,
  za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.