Dokumenty

Chcąc zapewnić jak najbardziej sprawną obsługę, przed realizacją czynności notarialnych, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji o niezbędnych dokumentach.

Dokumenty powinny być aktualne i oryginalne (nie kserokopie). Przy dokonywaniu czynności notarialnych strony powinny legitymować się ważnymi dokumentami tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Podstawowe dokumenty wymagane do sporządzenia umów lub innych czynności notarialnych przeniesienia własności (zbycia między innymi w drodze: sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub wspólności, dział spadku, dożywocia, podziału majątku):

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość:
 • odpis z księgi wieczystej (lub jej numer),
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia).
Działki zarówno zabudowane jak też niezabudowane:
 • odpis z księgi wieczystej (lub jej numer),
 • wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej), w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest jedna działka, a w księdze wieczystej jest ich więcej także wyrys z mapy ewidencyjnej (z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej),
 • zaświadczenie Urzędu Miasta lub Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli położona jest ona w terenach, na których on obowiązuje lub stwierdzające brak takiego planu,
 • zaświadczenie Urzędu Miasta lub Gminy, że działka ta nie znajduje się na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie Starosty, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że zbywcy przysługuje prawo będące przedmiotem umowy,
 • podstawa nabycia tego prawa (np. przydział, umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • jeżeli została dla lokalu założona księga wieczysta: odpis z księgi wieczystej (lub jej numer)
Poświadczenie dziedziczenia:
 • odpis aktu zgonu oraz zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy (aktów urodzenia oraz aktów małżeństw kobiet lub mężczyzn, którzy po zawarciu małżeństwa zmienili nazwisko),
 • testament (o ile spadkodawca go sporządził),
Umowy działu spadku i zniesienia współwłasności:
 • postawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych będących przedmiotem umowy,
 • w przypadku działu spadku postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zgoda lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
Umowy podziału majątków:
 • podstawa wprowadzenia umownej lub przymusowej rozdzielności majątkowej albo wyrok rozwodowy (umowa majątkowa małżeńska, wyrok sądu),
 • postawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych wchodzących w skład dzielonego majątku.
Umowy/akty założycielskie Spółek i innych osób prawnych:
 • dane osobowe założycieli,
 • firma,
 • podstawowe założenia umowy lub statutu.
Protokoły zgromadzeń Spółek i innych osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych:
 • dane rejestrowe ( odpis z rejestru/numer rejestru)
 • porządek obrad i projekty uchwał.
Ustanowienie odrębnej własności lokali oraz umowy deweloperskie:
 • odpis z księgi wieczystej (lub jej numer),
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • inwentaryzacja architektoniczno – budowlana (projekt wyodrębnienia lokali),
 • zaświadczenie właściwego organu administracji (Prezydenta Miasta lub Starosty) stwierdzające, że lokal odpowiada wymogom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i stanowi samodzielny lokal,
 • gdy stroną czynności jest osoba prawna: oprócz jej danych rejestrowych i danych przedstawicieli: wymagana przepisami prawa lub jej umową założycielską (aktem założycielskim, statutem) zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej.

W zależności od konkretnie dokonywanej czynności oraz jej przedmiotu mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty
(w tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią).