Czynności notarialne

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:
1. Sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:
a) sprzedaży,
b) darowizny,
c) ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
d) umowy deweloperskie,
e) spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
f) dożywocia,
g) majątkowe małżeńskie,
h) ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
i) zamiany,
j) zniesienia współwłasności,
k) działu spadku,
l) podziału majątku wspólnego,
m) innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
n) najmu,
o) ugody,
2. Sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
3. Sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,
4. Sporządzanie testamentów,
5. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
6. Sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji,
7. Sporządzanie pełnomocnictw,
8. Sporządzanie poświadczeń:
a) własnoręczności podpisów,
b) dokumentów (kopii wierzytelnej),
c) daty okazania dokumentu,
d) pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,
9. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
10. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
11. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
12. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.